Giải "phủi" được mua bản quyền truyền hình với giá “hàng trăm triệu đồng“