TỪ LÁ ĐƠN “TỐ” VFF CỦA GẦN 100 CỰU CẦU THỦ, TRỌNG TÀI:

Giá như có một “Hội nghị Diên Hồng”