FLC Thanh Hóa - TPHCM và cuộc chiến giữa 2 ông thầy ngoại