Olympic 2012:

Dương Thị Việt Anh thất bại ở môn nhảy cao