Dừng cuộc đua để giúp đỡ thủ, VĐV New Zealand được hoan hô tán thưởng