ĐT Việt Nam 1–0 Malaysia: Trả nợ thành công với người Mã