VCK FIFA Futsal World Cup 2016:

ĐT futsal Việt Nam muốn giành quyền tự quyết