“ĐT futsal Việt Nam chỉ cố gắng bằng 100% sức lực là không đủ”