Đội Đà Nẵng hoàn thành cuộc đua trên biển khó khăn nhất thế giới