Dính chấn thương nặng, “Super Robin” đối mặt nguy cơ giải nghệ