Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn “túy quyền” trước mặt trọng tài, ăn thẻ lãng xẹt