Di chuyển 400km, tuyển Việt Nam được ở khách san 5 sao để đá trận thủ tục với Campuchia