Derby Manchester tại League Cup: Những người cùng khổ