Đề xuất khẩu hiệu "For a stronger South East Asia" cho SEA Games 31

Logo và linh vật chính thức cho SEA Games 31.
Logo và linh vật chính thức cho SEA Games 31.
Logo và linh vật chính thức cho SEA Games 31.
Lên top