David Luiz, sự màu mè, chất thép và cột mốc 100 trận