Danilo sút xa cháy lưới, Real Madrid vượt ải Bayern