Danh sách những tài năng trẻ vào danh sách rút gọn đề cử “Golden Boy” 2016