Đá thiếu người, Chelsea vẫn thắng đậm Peterborough