Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuối cùng, chỉ mỗi Samson sai