CR7 hỏi Big Phil: "Cuộc sống ở Trung Quốc như thế nào?"