Công Phượng muốn “học phụ đạo” ở Nhật thêm 1 năm nữa