Có trách thì trách cái cột dọc ấy, Chelsea!

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.