Chuyển động 7.1: Trung Quốc chưa dừng lại “cơn điên” trên TTCN