Chuyển động 6.1: "Hàng hiệu", chạy đua vũ trang và tiền là chuyện nhỏ