Chuyển động 4.1: "Bom bắt đầu nổ" trên thị trường chuyển nhượng