Chuyển động 16.1: Bán, bán tất nếu tình cảm đi xuống