Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyển động 13.1: Muốn đi thì cứ việc, không ai giữ