Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Chúng ta tự hào vì không giàu vẫn có thể làm nên điều thần kỳ”