Bóng đá Việt trong mắt một nhà báo Anh: “Bóng đá Việt Nam sẽ đi lên nếu thoát được tham nhũng“