Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong Thái Nguyên quan tâm hơn đến thể thao thành tích cao