Bị cấm bơi giải trong nước, Ánh Viên sang Nhật thi đấu