Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bầy dơi bất ngờ “liệng cánh”