Bằng chứng cho thấy Arsenal là “gã nhà giàu keo kiệt“