Bạn có biết: Bản hợp đồng của M.U năm 1965 ra sao?