ÔNG NGUYỄN HỒNG MINH - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 1 - TỔNG CỤC TDTT:

“ABG5 không phải để đánh giá thực lực thể thao thành tích cao”