Zimbabwe chi trăm nghìn USD mua tóc giả cho thẩm phán

Các thẩm phán tòa án tối cao Zimbabwe. Ảnh: Getty.
Các thẩm phán tòa án tối cao Zimbabwe. Ảnh: Getty.
Các thẩm phán tòa án tối cao Zimbabwe. Ảnh: Getty.
Lên top