Xác ướp Ai Cập cổ đại khiến sử sách có thể phải "viết lại"

Xác ướp Ai Cập Khuwy được phát hiện năm 2019. Ảnh: Windfall Films
Xác ướp Ai Cập Khuwy được phát hiện năm 2019. Ảnh: Windfall Films
Xác ướp Ai Cập Khuwy được phát hiện năm 2019. Ảnh: Windfall Films
Lên top