Vụ tấn công của Israel có sự phối hợp quân nổi dậy Syria