Vợ con Trump không vào Nhà Trắng ở ngay để con trai không phải chuyến trường