Virus gây dịch COVID-19 có thể tồn tại tới 96 giờ trên màn hình điện thoại?

Virus Corona có thể tồn tại tới 96 giờ trên màn hình điện thoại. Ảnh: Qz.com.
Virus Corona có thể tồn tại tới 96 giờ trên màn hình điện thoại. Ảnh: Qz.com.
Virus Corona có thể tồn tại tới 96 giờ trên màn hình điện thoại. Ảnh: Qz.com.
Lên top