Việt Nam - Philippines tăng cường chia sẻ thông tin chống tội phạm ma tuý