Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam "muốn làm bạn với các nước dân chủ và không gây thù oán với ai"