Việt Nam mong muốn Nhật Bản trở thành nhà đầu tư lớn nhất