Việt Nam lần đầu tiên đóng vai trò "quốc gia danh dự" ở Hội chợ Trung Quốc - ASEAN