Việt Nam là đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên tới Cuba viếng Fidel Castro