Việt Nam - Israel đặt mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỉ USD