Vấn đề Triều Tiên: Găng một đằng, đe một phía

 Ảnh: Daily Star
Ảnh: Daily Star