Ứng viên nội các đầu tiên do ông Trump đề cử tự rút lui