Ukraina tập hợp vũ khí đến Donbass chuẩn bị tấn công