Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đang trên đường đến Mỹ

Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ 2 mà Pháp gửi tặng Mỹ chỉ nhỏ bằng 1/16 so với nguyên gốc. Ảnh: AFP
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ 2 mà Pháp gửi tặng Mỹ chỉ nhỏ bằng 1/16 so với nguyên gốc. Ảnh: AFP
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ 2 mà Pháp gửi tặng Mỹ chỉ nhỏ bằng 1/16 so với nguyên gốc. Ảnh: AFP
Lên top